บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.53%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 10 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม

อ่านต่อ..   
  กุหลาบ

อ่านต่อ..   

 
 
  

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (อบต.ศรีมงคล)   [ 22/8/2559 10:06:41 ]

ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง   [ 18/8/2559 13:26:42 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ   [ 18/8/2559 11:38:30 ]

ประชาสมัพนธ์ตำแหน่งว่าง อบต.พญาวัง   [ 18/8/2559 11:36:19 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โควตารับตรงมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์   [ 6/7/2559 9:35:22 ]

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   [ 23/6/2559 16:15:47 ]

รับโอนพนักงานส่วนตำบล   [ 23/6/2559 16:09:40 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า อนุมติให้ประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.กันจุ) 22-สค.-16
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.สระแก้ว) 22-สค.-16
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.กันจุ) 22-สค.-16
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.พญาวัง) 22-สค.-16
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.ศรีมงคล) 22-สค.-16
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.วังพิกุล) 22-สค.-16
ห้ามเข้า แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดอปท.ปฏิบัติหน้าที่นายกอปท.ถูกกล่าวหาทำผิดทางวินัย (อปท.) 22-สค.-16
ห้ามเข้า ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (อปท.) 22-สค.-16
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี 59 (เทศบาล.) 22-สค.-16
ห้ามเข้า สำรวจความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น (อปท.) 22-สค.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ..." (อปท.) 22-สค.-16
ห้ามเข้า การตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบ 60 สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อปท.) 22-สค.-16
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติปี 59 (อปท.) 22-สค.-16
ห้ามเข้า การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/59 (อปท.) 22-สค.-16
ห้ามเข้า แนวทางการปรับปรุุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง (เทศบาล) 22-สค.-16
ห้ามเข้า แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้พิการ ปีงบ 59 งวดที่ 4 ครั้งที่ 2 (ส.ค.-ก.ย. 59) 22-สค.-16
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 กำหนดวัตถุประสงค์ เสริมสร้างคนพิการ...(อปท.) 22-สค.-16
ห้ามเข้า ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.หอพัก พ.ศ.2558 (อปท. 22-สค.-16
ห้ามเข้า มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง (อปท.) 22-สค.-16
ห้ามเข้า แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) 22-สค.-16
ห้ามเข้า การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ...(อปท.) 22-สค.-16
ห้ามเข้า การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่างฯ (อปท.) 22-สค.-16
ห้ามเข้า รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่อบจ.เทศบาล,อบต.และเมืองพัทยา มิ.ย..59 (อปท. 19-สค.-16
ห้ามเข้า การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบ 60 เงินอุดหนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ (อปท.) 19-สค.-16
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ผู้พิการ...(อปท.) 19-สค.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อปท.) 19-สค.-16
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (อปท.) 19-สค.-16
ห้ามเข้า การประเมินประสิทธิภาพของอปท. (อปท.) 19-สค.-16
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด (อปท 18-สค.-16
ห้ามเข้า โครงการสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความขเ้าใจร่างรัฐธรรมนูญ (อปท.) 18-สค.-16
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์การนำรถที่จดทะเบียนต่างประเทศมาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (อปท.) 18-สค.-16
ห้ามเข้า การนำส่งเงินรายได้ อปท. (อปท.) 18-สค.-16
ห้ามเข้า ร้องเรียนกรณีเทศบาลไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (อปท.) 18-สค.-16
ห้ามเข้า แจ้งตรวจสอบรายการที่บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบ 59 (อปท.) 18-สค.-16
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design