บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.53%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 8 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม

อ่านต่อ..   
  กุหลาบ

อ่านต่อ..   

 
 
  

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง   [ 9/9/2559 10:00:58 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (อบต.ศรีมงคล)   [ 22/8/2559 10:06:41 ]

ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง   [ 18/8/2559 13:26:42 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ   [ 18/8/2559 11:38:30 ]

ประชาสมัพนธ์ตำแหน่งว่าง อบต.พญาวัง   [ 18/8/2559 11:36:19 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โควตารับตรงมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์   [ 6/7/2559 9:35:22 ]

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   [ 23/6/2559 16:15:47 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด ขอข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) (อปท.) 29-กย.-16
ห้ามเข้า ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร (อปท.) 28-กย.-16
ห้ามเข้า การตรวจรับรองงบการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อปท.) 28-กย.-16
ห้ามเข้า บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (อปท.) 28-กย.-16
ห้ามเข้า บัญชีนวัตกรรมไทย (อปท.) 28-กย.-16
ห้ามเข้า การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบ 59(อปท.ทุกแห่ง) 28-กย.-16
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) หารือแนวทางพิจารณา "ภัยพิบัติ"ตามระเบียบกระทรวงการคลัง... (อปท.) 28-กย.-16
ห้ามเข้า ขอจัดส่งคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน (อปท.) 28-กย.-16
ห้ามเข้า การรายงานข้อมูลประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อปท.) 28-กย.-16
ห้ามเข้า ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ...(อปท.) 28-กย.-16
ห้ามเข้า กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อปท.) 28-กย.-16
ห้ามเข้า แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อปท.) 28-กย.-16
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (อปท.) 28-กย.-16
ห้ามเข้า ขอเชิญประชุมการคัดเลือกผู้แทนเทศบาล(ปลัดเทศบาล) และผู้แทนอบต.(ปลัด อบต.) ...(อปท.) 28-กย.-16
ห้ามเข้า การโอนเงินรายได้ในเขต อบต.เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (อบต.กันจุ,ศรีมงคล,หนองแจง,สระแก้ว.) 26-กย.-16
ห้ามเข้า จัดส่งหนังสือ รายได้ประจำปี 58 กรมส่งเสริมการปคกรองท้องถิ่น (อปท.) 26-กย.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมปลัดเทศบาลและปลัดอบต...(อปท.) 26-กย.-16
ห้ามเข้า (สาธารณสุขอ.บึงฯ) การดำเนินการป้องกันโรคไข้ออกผื่น ไวรัสซิกา (อปท.) 23-กย.-16
ห้ามเข้า การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา2559 ของอปท. (อปท.) 22-กย.-16
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (อปท.) 22-กย.-16
ห้ามเข้า ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (อบต.ซับสมอทอด) 22-กย.-16
ห้ามเข้า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น...(อปท.) 22-กย.-16
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิก้า (อปท.) 22-กย.-16
ห้ามเข้า วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (อปท.) 22-กย.-16
ห้ามเข้า แผนการตรวจสอบการเงินบัญชีและการคลังของอปท. ปีงบ 60 (อปท.) 22-กย.-16
ห้ามเข้า การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหาร (อปท.) 22-กย.-16
ห้ามเข้า การจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (อปท.) 22-กย.-16
ห้ามเข้า การขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคนน้ำอุปโภคบริโภค...(อบต.ศรีมงคล) 21-กย.-16
ห้ามเข้า ขอทำความตกลงกับ ผวจ.กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง(อบต.สระแก้ว) 21-กย.-16
ห้ามเข้า การเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (อปท.) 21-กย.-16
ห้ามเข้า รายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน (อบต.ศรีมงคล ,สระแก้ว) 21-กย.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) 21-กย.-16
ห้ามเข้า ขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 21-กย.-16
ห้ามเข้า การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (อปท.) 21-กย.-16
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design