บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.53%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม

อ่านต่อ..   
  กุหลาบ

อ่านต่อ..   

 
 
  

ประชาสัมพันธ์ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 28/11/2559 15:27:08 ]

ขอแก้ไขกำหนดวันรับและยื่นซองสอบราคา   [ 16/11/2559 10:41:47 ]

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง   [ 10/11/2559 9:26:46 ]

ประกาศเผยแพร่การดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 8/11/2559 9:15:39 ]

ประกาศสอบราคา   [ 13/10/2559 11:15:57 ]

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง   [ 9/9/2559 10:00:58 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (อบต.ศรีมงคล)   [ 22/8/2559 10:06:41 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า การคัดเลือกคณะกรรมการประสานศูนย์ อพปร.ระดับอำเภอและระดับจังหวัด (อปท.) 18-มค.-17
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) การสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้าน1ชุมชน (อปท.) 18-มค.-17
ห้ามเข้า แจ้งเปลี่ยนแปลงการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของอปท. (อปท.) 17-มค.-17
ห้ามเข้า (ปกครอง อ.บึงฯ) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 59 (อปท.) 17-มค.-17
ห้ามเข้า จัดตั้งศูนย์ ชาวเพชรบูรณ์ รวมน้ำใจช่วยชาวใต้ (อปท.) 17-มค.-17
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเืพ่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (อปท.) 16-มค.-17
ห้ามเข้า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของอปท. (อปท.) 16-มค.-17
ห้ามเข้า ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน... (อบต.ซับไม้แดง,กันจุ,วังพิกุล,พญาวัง) 16-มค.-17
ห้ามเข้า การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางอปท. (info) (อปท.) 16-มค.-17
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (เทศบาล.) 16-มค.-17
ห้ามเข้า การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางของอปท. (info) (อปท.) 16-มค.-17
ห้ามเข้า การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสาร 2 ภาษา (อปท.) 13-มค.-17
ห้ามเข้า กำหนดทอดผ้าป่าขยะ โครงการเมืองเพชรบูรณ์สะอาด เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ...(อปท.) 13-มค.-17
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.สระแก้ว) 13-มค.-17
ห้ามเข้า ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2558 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อปท. (อปท.) 13-มค.-17
ห้ามเข้า คู่มือบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) (อปท.) 13-มค.-17
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบ 60 (ซับไม้แดง.กันจุ,พญาวัง,วังพิกุล) 13-มค.-17
ห้ามเข้า การจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง งานพระบรมศพ... (อปท.) 13-มค.-17
ห้ามเข้า การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสาร 2 ภาษา (อปท.) 13-มค.-17
ห้ามเข้า (สาธารณสุขอ.บึงฯ) แจ้งแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีและเครื่องพ่นละอองน้ำ (อปท.) 13-มค.-17
ห้ามเข้า (กิ่งกาชาด อ.บึงฯ) ด่วนที่สุด งานเลี้ยงขอบคุณการจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉามหากุศลอ.บึงสามพัน (อปท.) 13-มค.-17
ห้ามเข้า ขอเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจนิเทศงานในหน้าที่ของสถจ.พช.ปีงบ 60 (อปท.) 12-มค.-17
ห้ามเข้า หารือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (เทศบาล) 11-มค.-17
ห้ามเข้า ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น...(อปท.) 11-มค.-17
ห้ามเข้า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 60 เงินอุดหนุนด้านการศึกษา (อปท.) 11-มค.-17
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.ซับไม้แดง) 10-มค.-17
ห้ามเข้า อนุมัติให้ประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.สระแก้ว) 10-มค.-17
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เส้นทางศึกษาโครงการพระราชดำริ...(อปท.) 10-มค.-17
ห้ามเข้า แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้พิการ...(อปท.) 10-มค.-17
ห้ามเข้า แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้พิการ...(อปท.) 10-มค.-17
ห้ามเข้า แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...(อปท.) 10-มค.-17
ห้ามเข้า แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์...(อปท.) 10-มค.-17
ห้ามเข้า ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 60 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค.. (อบต.ซับไม้แดง) 10-มค.-17
ห้ามเข้า ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ...(อปท.) 10-มค.-17
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design