บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         15.69%
เฉย ๆ :         1.54%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 49 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม
ลีลาวดี หรือ ลั่นทม (Frangipani, Plumeria, Templetree) เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล Plumeria มีหลายชนิดด้วยกัน
อ่านต่อ..   
  กุหลาบ
กุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศสอบราคา   [ 1/10/2558 16:21:31 ]

ประกาศสอบราคา   [ 1/10/2558 16:20:03 ]

ประกาศสอบราคา   [ 21/9/2558 11:09:07 ]

ประกาศสอบราคา   [ 2/9/2558 9:29:14 ]

ประกาศสอบราคา   [ 31/8/2558 10:20:02 ]

ประกาศสอบราคา   [ 20/8/2558 9:52:26 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ   [ 20/8/2558 9:51:05 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา...(อปท.) 02-ตค.-15
ห้ามเข้า แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ...(อปท.) 02-ตค.-15
ห้ามเข้า การนำส่งเงินรายได้ อปท.เดือน ส.ค.58 (อปท.) 02-ตค.-15
ห้ามเข้า แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปีงบ 58 เพิ่มเติม (อปท.) 02-ตค.-15
ห้ามเข้า รายงานข้อมูลคนพิการจำแนกตามช่วงอายุ (อปท.) 02-ตค.-15
ห้ามเข้า ตรวจสอบโครงการของ อปท. ให้ได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตามมติและข้อทักท้วงของคณะอนุกรรมการฯ (อบต.ซับสมอทอด 02-ตค.-15
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 57และ58 เบี้ยยังชีพผู้พิการ...(อปท.) 01-ตค.-15
ห้ามเข้า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 58 สำหรับสนุนบสนุนศพด.ของ อปท. ก.ย.58...(อปท.) 01-ตค.-15
ห้ามเข้า การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้าน (อปท.) 01-ตค.-15
ห้ามเข้า รายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อปท.) 01-ตค.-15
ห้ามเข้า ประกาศรายชื่อผู้แทน อปท. ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพ... (อปท.) 01-ตค.-15
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานอบรมสัมมนา...(อปท.) 01-ตค.-15
ห้ามเข้า รายงานข้อมูลคนพิการ(อปท.ทุกแห่ง) 01-ตค.-15
ห้ามเข้า ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างของ อบต. ฉ.4 (อบต.ทุกแห่ง) 30-กย.-15
ห้ามเข้า พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉ.5) พ.ศ. 2558 (อปท.) 30-กย.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด (ปกครอง อ.บึงฯ) การดำเนินการตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ (อปท.) 30-กย.-15
ห้ามเข้า แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (อปท.) 30-กย.-15
ห้ามเข้า พรบ.ประกันสังคม (ฉ.4) ปี 58 (อปท.) 30-กย.-15
ห้ามเข้า ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (อปท.) 30-กย.-15
ห้ามเข้า ติดตามเร่งรัดรายงานฯ (อบต.ทุกแห่ง) 29-กย.-15
ห้ามเข้า การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบ 58 "รายได้ของอปท."(อบต.ซมด.,หนองแจง,กันจุ,พญาวัง) 29-กย.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด แจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีอปท.ส่งคืนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป...(อปท.) 28-กย.-15
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) ขอเชิญประชุม (อปท.) 28-กย.-15
ห้ามเข้า รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์นำส่งให้แก่เทศบาล ....(อปท) 25-กย.-15
ห้ามเข้า ส่งครูผู้ดูแลเด้ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร...(อบต.บึงสามพัน) 25-กย.-15
ห้ามเข้า (ปกครอง อ.บึงฯ) ขอเชิญร่วมพิธีมหาเทวาภิเษก ...(อปท.) 24-กย.-15
ห้ามเข้า รายงานสถานะการทำงานของ อปท. (อปท.) 24-กย.-15
ห้ามเข้า สำรวจข้อมูลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ อปท. (อปท.) 24-กย.-15
ห้ามเข้า สำรวจข้อมูลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ อปท. (อปท.) 24-กย.-15
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 (อบต.กันจุ) 24-กย.-15
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่3/2558 (อบต.สระแก้ว) 24-กย.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด สำรวจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ อปท. ...(อปท.) 24-กย.-15
ห้ามเข้า การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อปท.) 23-กย.-15
ห้ามเข้า หลักสูตรคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผอ.กองและ...(เทศบาล) 23-กย.-15
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design