บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         15.69%
เฉย ๆ :         1.54%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม
ลีลาวดี หรือ ลั่นทม (Frangipani, Plumeria, Templetree) เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล Plumeria มีหลายชนิดด้วยกัน
อ่านต่อ..   
  กุหลาบ
กุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศสอบราคา   [ 20/8/2558 9:52:26 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ   [ 20/8/2558 9:51:05 ]

ขอแจ้งยกเลิกประกาศสอบจ้างเหมาโครงการ...   [ 20/8/2558 9:49:29 ]

ประกาศเผยแพร่การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง...   [ 20/8/2558 9:47:33 ]

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลวังพิกุล   [ 28/7/2558 15:57:54 ]

ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงห้องน้ำอบต.วังพิกุล   [ 17/7/2558 11:06:05 ]

ประกาสผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 1   [ 17/7/2558 11:04:48 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า การขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (อบต.กันจุ) 28-สค.-15
ห้ามเข้า แจ้งตอบแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรม e-Plan ...(อปท.) 28-สค.-15
ห้ามเข้า การนำส่งรายได้ อปท. เดือน ก.ค. 58 (อปท.) 28-สค.-15
ห้ามเข้า การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบ 60 ...(อปท.) 28-สค.-15
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่2/2558 (อบต.วังพิกุล) 28-สค.-15
ห้ามเข้า (สาธารณสุข) แจ้งแผนออกตรวจนิเทศกองทุนหลักประกันฯ (อปท.) 28-สค.-15
ห้ามเข้า เสนอประมาณการค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพปีงบประมาณ2558...(ทต. อปท.) 27-สค.-15
ห้ามเข้า การดำเนินการเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" (อปท.) 26-สค.-15
ห้ามเข้า ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา...(อปท.) 26-สค.-15
ห้ามเข้า การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่ม (อปท.) 26-สค.-15
ห้ามเข้า แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. (อปท.) 26-สค.-15
ห้ามเข้า หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการตลาด ...(อปท.) 26-สค.-15
ห้ามเข้า ขอเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค (อปท.) 26-สค.-15
ห้ามเข้า (ปกครอง อ.บึงฯ) ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลสถนที่ปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (อปท.) 26-สค.-15
ห้ามเข้า การดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (อปท.) 26-สค.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด เสนอประมาณการค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจ...(อปท.) 26-สค.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด เสนอประมาณการค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจ...(อปท.) 25-สค.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด (ปกครอง) รายงานข้อมูลสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวและประเพณี...อปท 25-สค.-15
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์สำรวจและใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหว (อบต.บึงสามพัน) 24-สค.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโครงการ/รายการที่ดำเนินการผูกพันธ์... (อบต.กันจุ) 24-สค.-15
ห้ามเข้า อบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย(สระแก้ว,พญาวัง) 21-สค.-15
ห้ามเข้า หารือการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด..อปท 21-สค.-15
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม...อปท 21-สค.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการ...อบต. พญาวัง 21-สค.-15
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม...(อปท.) 21-สค.-15
ห้ามเข้า รายงานข้อมูลตามประเด็นการตรวจติดตามประเด็นการตรวจติดตามนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ...(อปท.) 21-สค.-15
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น...(อปท.) 21-สค.-15
ห้ามเข้า รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์นำส่งให้แก่เทศบาล ....(อปท) 21-สค.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน...(อปท.) 20-สค.-15
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุม...(อปท.) 19-สค.-15
ห้ามเข้า ปกครองอำเภอ ประชุมชี้แจงวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฏิรูป (อปท.ทุกแห่ง) 19-สค.-15
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึง) ด่วนที่สุด การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ (อปท.) 19-สค.-15
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) การเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุร้ายและการก่อเหตุวินาศกรรม...(อปท.) 18-สค.-15
ห้ามเข้า (ปกครอง อ.บึงฯ) ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยะขยะ...(อปท.) 18-สค.-15
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design