บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         15.69%
เฉย ๆ :         1.54%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 10 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม
ลีลาวดี หรือ ลั่นทม (Frangipani, Plumeria, Templetree) เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล Plumeria มีหลายชนิดด้วยกัน
อ่านต่อ..   
  กุหลาบ
กุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศสอบราคา   [ 19/9/2557 14:22:10 ]

ประกาศสอบราคา   [ 12/9/2557 11:06:12 ]

ประกาศสอบราคา   [ 12/9/2557 11:05:06 ]

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   [ 12/9/2557 11:04:06 ]

ประกาศสอบราคา   [ 12/9/2557 11:02:43 ]

ประกาศสอบราคา   [ 12/9/2557 11:00:34 ]

ประกาศประมูลจัดซื้อ/จัดจ้าง   [ 3/9/2557 9:25:21 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย (อปท.) 19-กย.-14
ห้ามเข้า คำแนะนำประชาชน เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้ออีโบลา (อปท.) 19-กย.-14
ห้ามเข้า การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศการทรวงสาธารณสุข ...(อปท.) 19-กย.-14
ห้ามเข้า การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย...(เทศบาล,อบต.กันจุ,วังพิกุล.ศรีมงคล,หนองแจง) 19-กย.-14
ห้ามเข้า ขยายระยะเวลาการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2557 (อบต.วังพิกุล) 19-กย.-14
ห้ามเข้า ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศคสช. ฉ.104/2557(อปท.) 19-กย.-14
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 (อบต.กันจุ) 19-กย.-14
ห้ามเข้า แนวทางดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม (อปท) 19-กย.-14
ห้ามเข้า สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 19-กย.-14
ห้ามเข้า ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 19-กย.-14
ห้ามเข้า (ปกครองอำเภอ)ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ (อปท.ทุกแห่ง) 18-กย.-14
ห้ามเข้า ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่จะดำเนินการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง(อบต.วังพิกุล,พญาวัง,สระแก้ว) 18-กย.-14
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด สำรวจเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 18-กย.-14
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด. ของอปท. ปีงบ 57งวด 3 (อปท.ยกเว้น อบต.ซมท.) 17-กย.-14
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 (อบต.ซับไม้แดง) 17-กย.-14
ห้ามเข้า แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่น...(อบต.พญาวัง,ซมท,ซมด) 17-กย.-14
ห้ามเข้า ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม...(อปท.) 17-กย.-14
ห้ามเข้า แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร...(อปท.) 17-กย.-14
ห้ามเข้า แก้ไขชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำกลุ่มบริการพื้นฐาน...(อปท.) 17-กย.-14
ห้ามเข้า การปรับเปลี่ยนรอบการเกิดสิทธิและหมดสิทธิเบิกจ่ายตรง...(อปท.) 17-กย.-14
ห้ามเข้า เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม...(ทต.ซับสมอทอด) 17-กย.-14
ห้ามเข้า รายงานข้อมูลแผนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ของ อปท. (อปท.) 16-กย.-14
ห้ามเข้า การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (อปท.) 16-กย.-14
ห้ามเข้า (ปกครอง อ.บึงฯ) ด่วนที่สุด โครงการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ (อปท.) 16-กย.-14
ห้ามเข้า โน้ต เพิ่มเติม กฐินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 16-กย.-14
ห้ามเข้า (สาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน) ขอเชิญประชุม (อบต.ทุกแห่ง) 15-กย.-14
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ(อปท.ทุกแห่ง) 15-กย.-14
ห้ามเข้า ขอมอบหนังสือถอดบทเรียน อปท. ต้นแบบคุณธรรมพร้อมสื่อวิดีทัศน์(อปท.ทุกแห่ง) 15-กย.-14
ห้ามเข้า รับซองกฐินสามัคคีวัดโคกมน อำเภอน้ำหนาว (อปท.ยกเว้น วังพิกุล) 15-กย.-14
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด(อบต.สระแก้ว) 15-กย.-14
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 9 ปี สช. (อปท.) 12-กย.-14
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาฑิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (อปท.) 12-กย.-14
ห้ามเข้า แผนการตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุของ อปท. ปีงบ 58 (อปท.) 12-กย.-14
ห้ามเข้า การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองกรปฏิบัติราชการ...(อปท.) 12-กย.-14
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design