บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         15.69%
เฉย ๆ :         1.54%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 11 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม
ลีลาวดี หรือ ลั่นทม (Frangipani, Plumeria, Templetree) เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล Plumeria มีหลายชนิดด้วยกัน
อ่านต่อ..   
  กุหลาบ
กุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศสอบราคา   [ 17/12/2557 14:09:12 ]

ประกาศสอบราคา   [ 17/12/2557 14:08:01 ]

ประกาศสอบราคา   [ 17/12/2557 14:06:16 ]

ขอแจ้งประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาอบต.ซับไม้แดง   [ 21/11/2557 9:30:32 ]

ประกาศสอบราคา   [ 17/11/2557 15:40:50 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดซองสอบราคา   [ 14/11/2557 10:59:30 ]

ประกาศเผยแพร่เอกสารสอบราคา   [ 13/11/2557 8:34:56 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด รายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ (อปท.) 19-ธค.-14
ห้ามเข้า แผนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บำบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพ) อปท.ทุกแห่ง 18-ธค.-14
ห้ามเข้า แจ้ง อปท.ที่ได้รับมอบภารกิจควบคุมไฟป่าเข้าประชุม...(อบต.ทุกแห่ง ยกเว้น อบต.บึงสามพัน) 17-ธค.-14
ห้ามเข้า ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่ อปท. กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก (อปท.) 17-ธค.-14
ห้ามเข้า หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย...(อปท.) 17-ธค.-14
ห้ามเข้า การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (อปท.) 17-ธค.-14
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ปีงบ 57 (อปท.) 17-ธค.-14
ห้ามเข้า หารือการรับโอน (ย้าย) และบรรจุแต่งตั้ง การจ้างพนักงานจ้าง กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 40...(อปท.). 17-ธค.-14
ห้ามเข้า หนังสือ "ข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว" (อปท.) 17-ธค.-14
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งสาวงามเข้าประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ (อปท.) 17-ธค.-14
ห้ามเข้า การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็น ระบบแท่ง (อปท.) 17-ธค.-14
ห้ามเข้า แจ้ง อปท.กรอกข้อมูล e-Plan (อปท.) 16-ธค.-14
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การดำเนิโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด ปีงบ 58 บำบัดฟื้นฟู...(อปท.) 15-ธค.-14
ห้ามเข้า การดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อปท.) 12-ธค.-14
ห้ามเข้า ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการคืนความสุขให้เด้กไทยฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน (อบต.หนองแจง) 12-ธค.-14
ห้ามเข้า รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติข้อมูลการคลังท้องถิ่น...(อบต.สระแก้ว) 12-ธค.-14
ห้ามเข้า แจ้งจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดระบบสานสนเทศ e-plan (อปท.) 12-ธค.-14
ห้ามเข้า การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อปท.) 12-ธค.-14
ห้ามเข้า การนำส่งเงินรายได้อปท. (เทศบาล,อบต.หนองแจง,บึงสามพัน,ซมด,กันจุ) 12-ธค.-14
ห้ามเข้า ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารอนามัย...(เทศบาล) 12-ธค.-14
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ...(อปท.) 12-ธค.-14
ห้ามเข้า อนุเคราะห์วิทยากรเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน (อบต.วังพิกุล) 12-ธค.-14
ห้ามเข้า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม...(อปท.) 12-ธค.-14
ห้ามเข้า แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (อปท.ทุกแห่ง) 12-ธค.-14
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 58 ไตรมาส ที่ 1. (อปท.) 11-ธค.-14
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ...(อปท.) 11-ธค.-14
ห้ามเข้า แก้ไขรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ/อนุมัติต่อคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจ...(อบต.หนองแจง) 11-ธค.-14
ห้ามเข้า การนำส่งเงินรายได้อปท. (อปท.) 11-ธค.-14
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ ...(อปท.) 11-ธค.-14
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์อปท.เข้าร่วมโครงการผสมหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว"...(อปท.) 11-ธค.-14
ห้ามเข้า (เทศบาล) ขอเชิPประชุมการจัดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 8... (อบต.ทุกแห่ง) 09-ธค.-14
ห้ามเข้า การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ปีงบ 57 (อปท.) 08-ธค.-14
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 58 เบี้ยยังชีพความพิการ (อปท.) 08-ธค.-14
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 58 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (อปท.) 08-ธค.-14
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design