บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         15.69%
เฉย ๆ :         1.54%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม
ลีลาวดี หรือ ลั่นทม (Frangipani, Plumeria, Templetree) เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล Plumeria มีหลายชนิดด้วยกัน
อ่านต่อ..   
  กุหลาบ
กุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศผลการสอบราคา   [ 29/1/2558 15:52:20 ]

ประกาศสอบราคา   [ 29/1/2558 15:50:47 ]

ประกาศสอบราคา   [ 29/1/2558 15:48:52 ]

ประกาศสอบราคา   [ 29/1/2558 15:45:20 ]

ประกาศสอบราคา   [ 29/1/2558 15:44:06 ]

ประกาศสอบราคา   [ 29/1/2558 15:42:38 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   [ 29/1/2558 15:40:54 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว (อปท.) 30-มค.-15
ห้ามเข้า แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบ 58 งวดที่ 3 (อปท.) 30-มค.-15
ห้ามเข้า ขอแก้ไขข้อความตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ (อปท.) 30-มค.-15
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญโดยมีบุคคลค้ำประกันฯ (อปท.) 30-มค.-15
ห้ามเข้า การนำส่งเงินรายได้อปท. เดือน ธ.ค. 57 (อปท.) 30-มค.-15
ห้ามเข้า จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 4/57 (อปท.) 30-มค.-15
ห้ามเข้า แจ้งการตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุของ อปท.(อปท.) 29-มค.-15
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการไหว้พระ 9 วัด...(อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/58 (อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า การมอบอำนาจให้นายอำเภอกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ...(อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" (อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำสถานีสูบน้ำ...(อบต.หนองแจง) 28-มค.-15
ห้ามเข้า ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีจัดซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามระเบียบกระทรวง..(อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านของ อปท. (อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม...(อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการมหกรรมแข่งขันกีฬาช้างเผือก...(อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย...(อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า เร่งรัดรายงานยอดจำนวนผู้สูงอายุ ปีงบ 58 (อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 58 งบเงินอุดหนุนทั่วไป...(อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 58 (อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า เร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไปของอปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบ 57 (อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2558 (อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการ ปีงบ 58 (อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษา...(อบต.กันจุ,ซับไม้แดง,บึงสามพัน) 28-มค.-15
ห้ามเข้า การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ อปท.ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ...(อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 58เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างสถานีสูบน้ำ...(อบต.หนองแจง) 28-มค.-15
ห้ามเข้า ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาล...(ทต.ซับสมอทอด) 28-มค.-15
ห้ามเข้า แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าค่ากระแสไฟฟ้า (ไตรมาส2) (อบต.หนองแจง) 28-มค.-15
ห้ามเข้า แจ้งสำรวจข้อมูลจำนวนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น...(อปท.) 28-มค.-15
ห้ามเข้า (ปกครอง อ.บึงฯ) ด่วนที่สุด การยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ (อปท.) 27-มค.-15
ห้ามเข้า การตรวจนิเทศ การเงิน การคลัง...(อปท.) 26-มค.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการ ปีงบประมาณ 58 (อปท.) 26-มค.-15
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.ศรีมงคล) 26-มค.-15
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design