บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.53%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม

อ่านต่อ..   
  กุหลาบ

อ่านต่อ..   

 
 
  

ประชาสัมพันธ์ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 28/11/2559 15:27:08 ]

ขอแก้ไขกำหนดวันรับและยื่นซองสอบราคา   [ 16/11/2559 10:41:47 ]

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง   [ 10/11/2559 9:26:46 ]

ประกาศเผยแพร่การดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 8/11/2559 9:15:39 ]

ประกาศสอบราคา   [ 13/10/2559 11:15:57 ]

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง   [ 9/9/2559 10:00:58 ]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (อบต.ศรีมงคล)   [ 22/8/2559 10:06:41 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ ปีงบ 61 (อปท.) 02-ธค.-16
ห้ามเข้า ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) 01-ธค.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด ติดตามเร่งรัดการายงานฯ (อบต.ทุกแห่ง) 01-ธค.-16
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมอบต.หนองแจง (อบต.หนองแจง) 01-ธค.-16
ห้ามเข้า เปลี่ยนแปลงแผนตรวจนิเทศงานในหน้าที่ของสถจ.ให้กับ อปท. ปีงบ 60 (อปท.) 01-ธค.-16
ห้ามเข้า เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท...(อปท.) 01-ธค.-16
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมอบต.หนองแจง (อบต.หนองแจง) 30-พย.-16
ห้ามเข้า (ป้องกัน)การบริหารจัดการแหล่งกักเก็บน้ำสำรอง (1ตำบล1แหล่งน้ำ)...(อปท.) 29-พย.-16
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (อปท.) 29-พย.-16
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. งวดที่ 11 ปีงบ 59 (อปท.) 29-พย.-16
ห้ามเข้า โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น...(อปท.ยกเว้น อบต.ซับสมอทอด.) 28-พย.-16
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) การสำรวจเครื่องจักรกล...(อปท.) 28-พย.-16
ห้ามเข้า โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัคร...(อปท.) 28-พย.-16
ห้ามเข้า แบบบัญชีทะเบียนและรายงานการเงินของอปท. (อปท.) 28-พย.-16
ห้ามเข้า ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนอบต.ในคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ (อบต.พญาวัง) 28-พย.-16
ห้ามเข้า ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ (เทศบาล) 28-พย.-16
ห้ามเข้า การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล...(อปท.) 28-พย.-16
ห้ามเข้า การยกเลิกการชะลอการสอบแข่งขันของอปท. เป็นการชั่วคราว (อปท.) 28-พย.-16
ห้ามเข้า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของอปท. (อปท.) 28-พย.-16
ห้ามเข้า การนำส่งเงินรายได้ อปท. (อปท. ) 28-พย.-16
ห้ามเข้า การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศพด.ของอปท.ปีงบ 61 (อปท.) 25-พย.-16
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.พญาวัง) 25-พย.-16
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.สระแก้ว) 25-พย.-16
ห้ามเข้า อนุญาตลาเพื่อไปต่างประเทศ (เทศบาล) 25-พย.-16
ห้ามเข้า แผนตรวจนิเทศงานในหน้าที่ของสถจ.ให้กับ อปท. ปีงบ 60 (อปท.) 25-พย.-16
ห้ามเข้า ปกครอง อ.บึงฯ เร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร...(อปท.) 25-พย.-16
ห้ามเข้า ปกครอง อ.บึงฯ การพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของระบบกล้องวงจรปิด...(อปท.) 25-พย.-16
ห้ามเข้า จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างลานกีฬา...(อบต.วังพิกุล) 25-พย.-16
ห้ามเข้า แจ้งสำรวจการดำเนินงาน/แผนงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ (อปท.) 25-พย.-16
ห้ามเข้า การนำส่งเงินรายได้ อปท. (อปท. ) 25-พย.-16
ห้ามเข้า รายงานข้อมูล e-Plan ...(อบต.วังพิกุล,พญาวัง,กันจุและซับไม้แดง) 25-พย.-16
ห้ามเข้า การบริหารจัดการแหล่งกักเก็บน้ำสำรอง...(อปท.) 24-พย.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคาร ศพด.ของอปท. ปีงบ 61 (อปท.) 24-พย.-16
ห้ามเข้า การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดปริมาณขยะในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ (อปท.) 23-พย.-16
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design