บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.53%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม

อ่านต่อ..   
  กุหลาบ

อ่านต่อ..   

 
 
  

แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคา   [ 5/2/2559 11:34:03 ]

ประกาศสอบราคาจ้าง   [ 5/2/2559 11:31:57 ]

ประกาศสอบราคา   [ 21/1/2559 10:27:29 ]

ประกาศสอบราคา   [ 21/1/2559 10:24:10 ]

ประกาศสอบราคา   [ 21/1/2559 10:22:43 ]

ประกาศสอบราคา   [ 21/1/2559 10:21:10 ]

การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 บ้านหนองตะเคียน   [ 14/1/2559 9:11:24 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (อปท.) 05-กพ.-16
ห้ามเข้า รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน...(อปท.) 05-กพ.-16
ห้ามเข้า ขอจัดตั้งฝ่ายและกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล ...(เทศบาล) 05-กพ.-16
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์...(อปท.) 05-กพ.-16
ห้ามเข้า การแต่งเครื่องแบบของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง (อปท.) 05-กพ.-16
ห้ามเข้า การจัดส่งโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อปท.) 05-กพ.-16
ห้ามเข้า การแก้ไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ... (อปท.) 05-กพ.-16
ห้ามเข้า การแก้ไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ... (อปท.) 05-กพ.-16
ห้ามเข้า การรายงานผลการปฏิบัติตามประเด็นตรวจราชการ...(อปท.) 05-กพ.-16
ห้ามเข้า การจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจว.พช. ปี 59 (เทศบาล.อบต.บึงสามพัน) 05-กพ.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อปท.) 05-กพ.-16
ห้ามเข้า (เอกสารเพิ่มเติม) การสำรวจข้อมูลเพ่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง...(อปท.) 05-กพ.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง...(อปท.) 03-กพ.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด รายงานสถานะการดำเนินโครงการเพื่อประกอบการเสนอขอผ่อนผันกรณีก่อหนี้ผูกพัน (อปท.ทุกแห่ง) 03-กพ.-16
ห้ามเข้า (ปกครองอ.บึงฯ) ด่วนที่สุด การติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน...(อปท.) 02-กพ.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด สำรวจเครื่องมือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (อปท.) 02-กพ.-16
ห้ามเข้า รายงานการสำรวจเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาล (อปท.ทุกแห่ง) 02-กพ.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การบูรณาการโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (อปท.) 02-กพ.-16
ห้ามเข้า (สาธารณสุขอ.บึงฯ)เชิญประชุม War room ไข้เลือดออก (อปท.) 02-กพ.-16
ห้ามเข้า การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างเครื่องเล่นในอปท. ศพด. (อปท.) 01-กพ.-16
ห้ามเข้า ซักซ้อมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อปท.) 01-กพ.-16
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุน ศพด. งวดที่ 2 (อปท.) 01-กพ.-16
ห้ามเข้า โครงการเผ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 (อปท.) 29-มค.-16
ห้ามเข้า แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (อปท.) 29-มค.-16
ห้ามเข้า การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (อปท.) 29-มค.-16
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อปท.) 29-มค.-16
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรายได้...(อปท.) 29-มค.-16
ห้ามเข้า การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์...(อปท.) 29-มค.-16
ห้ามเข้า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเงินขาดบัญชี...(อปท.) 29-มค.-16
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอน...(อบต.หนองแจง) 29-มค.-16
ห้ามเข้า โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ปี 59 (อปท.) 29-มค.-16
ห้ามเข้า หารือการรับโอนข้าราชการอบจ. กรณีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (อปท.) 29-มค.-16
ห้ามเข้า การจัดทำโครงการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" (อปท.) 28-มค.-16
ห้ามเข้า กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 (อปท.) 28-มค.-16
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design