บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.53%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม

อ่านต่อ..   
  กุหลาบ

อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศสอบราคา   [ 13/5/2559 9:27:36 ]

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ของอบต.พญาวัง   [ 11/5/2559 9:34:35 ]

ประกาศสอบราคา   [ 9/4/2559 11:09:54 ]

ประกาศสอบราคา (อบต.สระแก้ว)   [ 15/3/2559 13:51:39 ]

แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคา   [ 5/2/2559 11:34:03 ]

ประกาศสอบราคาจ้าง   [ 5/2/2559 11:31:57 ]

ประกาศสอบราคา   [ 21/1/2559 10:27:29 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า การโอนข้าราชการ (เทศบาล) 26-พค.-16
ห้ามเข้า (โรงพยาบาลบึงสามพัน) ขอเชิญร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เครือข่าย... (อปท.ยกเว้น อบต.ซับสมอทอด) 25-พค.-16
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 (อปท.) 25-พค.-16
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรอง...(อปท.) 25-พค.-16
ห้ามเข้า ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความแข็งแรงซุ้มประตูเมือง...(เทศบาล) 24-พค.-16
ห้ามเข้า แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 59 (อปท.) 24-พค.-16
ห้ามเข้า การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพ...(อปท.) 24-พค.-16
ห้ามเข้า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อปท.) 24-พค.-16
ห้ามเข้า แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สวัวดิการทางสังคมผู้พิการ ปีงบ 59 งวดที่ 3(อปท.) 24-พค.-16
ห้ามเข้า แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุปีงบ 59 งวดที่ 3(อปท.) 24-พค.-16
ห้ามเข้า เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ (อปท.) 24-พค.-16
ห้ามเข้า ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมของอปท. (อปท.) 24-พค.-16
ห้ามเข้า การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (อปท.) 24-พค.-16
ห้ามเข้า ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อปท.) 24-พค.-16
ห้ามเข้า อนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต.หนองแจง (อบต.หนองแจง) 24-พค.-16
ห้ามเข้า แจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่4/58และ 5/58 (อปท.) 24-พค.-16
ห้ามเข้า กิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ (อปท.) 23-พค.-16
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) สำรวจความเสียหายจากวาตภัย (อปท.) 23-พค.-16
ห้ามเข้า การสำรวจความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา...(อบต.ซับไม้แดง) 19-พค.-16
ห้ามเข้า สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์...(อปท.) 19-พค.-16
ห้ามเข้า การเปลี่ยนแปลงโครงการซ่อมสร้างหรือปรับปรุุงถนนที่อปท.ได้รับการถ่ายโอน...(อบต.สระแก้ว) 19-พค.-16
ห้ามเข้า (เทศบาล) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง...(อบต.ทุกแห่ง) 18-พค.-16
ห้ามเข้า (เทศบาล) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการกาชาดมะขามหวานปีงบ 60 (อบต.ทุกแห่ง) 18-พค.-16
ห้ามเข้า (เทศบาล) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปีงบ 60 (อบต.ทุกแห่ง) 18-พค.-16
ห้ามเข้า รายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการ...(อปท.) 18-พค.-16
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการสนับสนุนเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำไปเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีว..(อปท.) 17-พค.-16
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ (อปท.) 17-พค.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะ...(ซับไม้แดง.) 16-พค.-16
ห้ามเข้า แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร...(อปท.) 13-พค.-16
ห้ามเข้า สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันเทศบาล ปี 59 (เทศบาล) 13-พค.-16
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบอุดหนุน ศพด. (อปท.) 13-พค.-16
ห้ามเข้า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 เงินอุดหนุนกระจายอำนาจด้านการศึกษาท้องถิ่น (อปท.) 13-พค.-16
ห้ามเข้า การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ...(อปท.) 13-พค.-16
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2559 (อบต.ศรีมงคล) 13-พค.-16
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design