บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         15.69%
เฉย ๆ :         1.54%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 10 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม
ลีลาวดี หรือ ลั่นทม (Frangipani, Plumeria, Templetree) เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล Plumeria มีหลายชนิดด้วยกัน
อ่านต่อ..   
  กุหลาบ
กุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านต่อ..   

 
 
  

การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป   [ 31/10/2557 15:12:58 ]

ประกาศสอบราคา   [ 31/10/2557 15:11:38 ]

ประชาสัมพันธ์งานแข่งเรือ อบต.บึงสามพัน   [ 29/10/2557 11:22:44 ]

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 27/10/2557 17:44:15 ]

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 27/10/2557 17:43:08 ]

ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ   [ 27/10/2557 17:42:02 ]

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 27/10/2557 17:40:07 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...(อปท.) 31-ตค.-14
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือการเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาล...(ทต.ซับสมอทอด) 31-ตค.-14
ห้ามเข้า การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ...(อปท.) 31-ตค.-14
ห้ามเข้า แจ้งดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. (อปท.) 31-ตค.-14
ห้ามเข้า แจ้งส่งหนังสือรวมคำพิพากษาศาลปกครองและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (อปท.) 31-ตค.-14
ห้ามเข้า จัดทำหน้าเว็บเพจ การจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะ ยุบรวม แยกพื้นที่...(อปท.) 31-ตค.-14
ห้ามเข้า การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 57 (อปท.) 31-ตค.-14
ห้ามเข้า การแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน...(อปท.) 31-ตค.-14
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) ขอเชิญประชุม (อปท.) 31-ตค.-14
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) ขอเชิญประชุม (อปท.) 31-ตค.-14
ห้ามเข้า ขอเชิญประชุม (อปท.) 31-ตค.-14
ห้ามเข้า การจัดทำเอกสารประกอบโครงการขอรับงบประมาณ เพิ่มเติม(อปท.ทุกแห่ง) 29-ตค.-14
ห้ามเข้า เอกสารประกอบการขอรับการจัดสรรตำแหน่งครูไม่ครบถ้วน(เทศบาล,อบต.ซับไม้แดง) 29-ตค.-14
ห้ามเข้า (ปกครอง อ.บึงฯ) การสำรวจข้อมูล (อปท.) 28-ตค.-14
ห้ามเข้า การเร่งรัดการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อปท.) 28-ตค.-14
ห้ามเข้า ติดตามเร่งรัดรายงาน (อบต.ทุกแห่ง ยกเว้น ซับสมอทอด) 27-ตค.-14
ห้ามเข้า ซักซ้อมความเข้าใจตามแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 45...(อปท.) 27-ตค.-14
ห้ามเข้า จัดส่งสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล...(อปท.) 27-ตค.-14
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตให้แก่ อปท. ...(อปท.) 27-ตค.-14
ห้ามเข้า โครงการอบรม "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" (อปท.) 24-ตค.-14
ห้ามเข้า การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา...(อปท.) 24-ตค.-14
ห้ามเข้า แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ (อปท.) 24-ตค.-14
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม (อปท.) 24-ตค.-14
ห้ามเข้า แนวทางปฏิบัติการขอเปลี่ยนชื่อ อบต.และเทศบาล (อปท.) 24-ตค.-14
ห้ามเข้า รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ปีงบ 57 (อปท.) 24-ตค.-14
ห้ามเข้า ตรวจสอบการรายงานผลการจัดเก็บรายได้ผ่านระบบข้อมูลกลาง (อบต.กันจุ,บึงสามพัน,หนองแจง) 24-ตค.-14
ห้ามเข้า การดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ SIS (อปท.) 24-ตค.-14
ห้ามเข้า แจ้งสำรวจจำนวนบุคลากรด้านการพยาบาลพร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้น (อปท.) 24-ตค.-14
ห้ามเข้า แจ้งเตือนให้เกษตรกรระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากการขายข้าวเปลือก (อปท.) 24-ตค.-14
ห้ามเข้า แจ้งการเดินทางตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย...(อปท.) 24-ตค.-14
ห้ามเข้า การดำเนินโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557" (อปท.) 24-ตค.-14
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบ 57...(อปท.) 21-ตค.-14
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างของอปท. (อปท.) 17-ตค.-14
ห้ามเข้า พิจารณาคัดเลือกผู้นำชุมชนเข้าร่วมอบรมผู้นำชุมชน ปี 58 (อบต.ซับไม้แดง) 17-ตค.-14
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design