บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         15.69%
เฉย ๆ :         1.54%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม
ลีลาวดี หรือ ลั่นทม (Frangipani, Plumeria, Templetree) เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล Plumeria มีหลายชนิดด้วยกัน
อ่านต่อ..   
  กุหลาบ
กุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศสอบราคา   [ 25/7/2557 11:10:12 ]

ประกาศสอบราคา   [ 25/7/2557 10:56:34 ]

ประกาศสอบราคา   [ 18/7/2557 15:13:04 ]

ประกาศสอบราคาซื้อ   [ 26/6/2557 15:00:15 ]

ประกาศสอบราคา   [ 26/6/2557 14:58:33 ]

ประกาศเผยแพร่การสอบราคา   [ 26/6/2557 14:55:53 ]

ประกาศเผยแพร่การสอบราคา   [ 26/6/2557 14:53:06 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบได้...(อบต.บึงสามพัน,กันจุ,ซับไม้แดง) 28-กค.-14
ห้ามเข้า การจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น (อปท.) 28-กค.-14
ห้ามเข้า งดบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น...(อปท.) 28-กค.-14
ห้ามเข้า การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง(อบต.ซับไม้แดง) 28-กค.-14
ห้ามเข้า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน...(อปท.) 25-กค.-14
ห้ามเข้า การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ...(อปท.) 25-กค.-14
ห้ามเข้า ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป...(อปท.) 25-กค.-14
ห้ามเข้า โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/ 57 (อปท.) 25-กค.-14
ห้ามเข้า โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก...(อปท.ยกเว้น อบต.ซับสมอทอด) 25-กค.-14
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 6 ปีงบ 57 (อปท.) 25-กค.-14
ห้ามเข้า การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (CCTV)...(อบต.กันจุ) 25-กค.-14
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58 (อบต.) 25-กค.-14
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย...(อปท.) 25-กค.-14
ห้ามเข้า แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลการก่อหนี้...(อบต.วังพิกุล,ศรีมงคล,สระแก้ว) 24-กค.-14
ห้ามเข้า ติดตามการลงระบบงบประมาณและระบบบัญชีของ อปท. ปี 57 (อบต.สระแก้ว) 24-กค.-14
ห้ามเข้า การดำเนินการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก...(อปท.) 24-กค.-14
ห้ามเข้า รายงานผลการบันทึกข้อมูลศูนย์ปรองดอง...(อปท.) 24-กค.-14
ห้ามเข้า รายงานข้อมูลเด็กเล็ก ศพด.ของ อปท. ณ วันที่ 10 มิ.ย. 57 เพิ่มเติม (อปท.ยกเว้น อบต.ซับสมอทอด) 24-กค.-14
ห้ามเข้า การดำเนินการขับเคบื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริ(อบต.หนองแจง) 23-กค.-14
ห้ามเข้า (ปกครอง อ.บึงฯ) การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (อปท.) 23-กค.-14
ห้ามเข้า งดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น...(อปท.) 23-กค.-14
ห้ามเข้า การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก...(อปท. ยกเว้น อบต.ซับสมอทอด) 23-กค.-14
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (อปท.) 23-กค.-14
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย...(อปท.) 23-กค.-14
ห้ามเข้า แจ้งสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผดด.ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและ...(อปท.ยกเว้น อบต.ซับสมอทอด) 23-กค.-14
ห้ามเข้า แจ้ง ผู้ดูแลเด็กตรวจสอบรายชื่อ...(ทต.ซับสมอทอด) 22-กค.-14
ห้ามเข้า แจ้งขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ...(อปท.) 22-กค.-14
ห้ามเข้า แจ้งจัดส่งสติกเกอร์และโปสเตอร์ตามโครงการจัดทำสื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย...(อปท.) 22-กค.-14
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) ขอเชิญประชุม...(อปท.) 22-กค.-14
ห้ามเข้า สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุและขึ้นบัญชี(อปท.) 22-กค.-14
ห้ามเข้า ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบ 58 (อปท.) 22-กค.-14
ห้ามเข้า ขอเชิยประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (อปท.) 22-กค.-14
ห้ามเข้า ขอเชิญประชุมการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ของอปท. ปี 57 (อปท. ยกเว้น อบต.ซมท) 22-กค.-14
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด...(อปท.) 21-กค.-14
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design