บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.93%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.53%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.59%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.21%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 9 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม

อ่านต่อ..   
  กุหลาบ

อ่านต่อ..   

 
 
  

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   [ 23/6/2559 16:15:47 ]

รับโอนพนักงานส่วนตำบล   [ 23/6/2559 16:09:40 ]

ประกาศสอบราคา   [ 13/5/2559 9:27:36 ]

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ของอบต.พญาวัง   [ 11/5/2559 9:34:35 ]

ประกาศสอบราคา   [ 9/4/2559 11:09:54 ]

ประกาศสอบราคา (อบต.สระแก้ว)   [ 15/3/2559 13:51:39 ]

แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคา   [ 5/2/2559 11:34:03 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (เทศบาล) 28-มิย.-16
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) แนวทางปฏิบัติในการควบคุมอาคารสิ่งปลูกสร้าง...(อปท.) 28-มิย.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด รายงานปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมของอปท. (อปท.) 28-มิย.-16
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) ขอแก้ไขโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 59(อปท.) 24-มิย.-16
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์และแจ้งรายชื่อเครือข่าย อปท.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ...(อปท.) 24-มิย.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ปาไม้...(อปท.) 23-มิย.-16
ห้ามเข้า สำรวจศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...(อปท.) 23-มิย.-16
ห้ามเข้า ระบบรายงานการสำรวจข้อมูล LSEP (อปท.) 23-มิย.-16
ห้ามเข้า การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง...(อบต.หนองแจง) 23-มิย.-16
ห้ามเข้า การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (อปท.) 22-มิย.-16
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ (อปท.) 22-มิย.-16
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์สำเนาเอกสารฝึกอบรมวิทยากรครู ก. ...(อปท.) 22-มิย.-16
ห้ามเข้า การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของอปท. (อปท.) 22-มิย.-16
ห้ามเข้า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...(อปท.) 22-มิย.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด สำรวจสถานะอปท.ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง...(อปท.) 22-มิย.-16
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลถนนที่อปท.ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการและลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น (อปท.) 22-มิย.-16
ห้ามเข้า การจัดทำแผนโครงการต่างๆที่สอดคล้องตามแผนแม่บทอพ.สธ. (อปท.) 22-มิย.-16
ห้ามเข้า การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพรบ.โอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ....(อปท.) 21-มิย.-16
ห้ามเข้า ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์...(อปท.) 21-มิย.-16
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (อปท.) 21-มิย.-16
ห้ามเข้า แจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (อปท.) 21-มิย.-16
ห้ามเข้า การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง...(อปท.) 21-มิย.-16
ห้ามเข้า การดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของอปท. (อปท.) 21-มิย.-16
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์ประสานแจ้งอปท.เผยแพร่ประกาศ (อปท.) 21-มิย.-16
ห้ามเข้า รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่อบจ.เทศบาล,อบต.และเมืองพัทยา มี.ค.-เม.ย.59 (อปท. 21-มิย.-16
ห้ามเข้า ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯรุ่นที่ 129) (อปท.) 21-มิย.-16
ห้ามเข้า การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ...(อปท.) 20-มิย.-16
ห้ามเข้า การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของอปท. (อปท.) 20-มิย.-16
ห้ามเข้า การประเมินผลตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปี 59 (อปท.) 20-มิย.-16
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (เทศบาล) 17-มิย.-16
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.บึงสามพัน) 17-มิย.-16
ห้ามเข้า การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ...(อปท.) 16-มิย.-16
ห้ามเข้า รายงานการขออุทธรณ์งบประมาณและการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายปี 59 (อปท.) 16-มิย.-16
ห้ามเข้า ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (อปท.) 16-มิย.-16
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design