บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         15.69%
เฉย ๆ :         1.54%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม

อ่านต่อ..   
  กุหลาบ

อ่านต่อ..   

 
 
  

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง   [ 14/10/2558 10:30:33 ]

ประกาศผลสอบการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลวังพิกุล   [ 14/10/2558 10:28:50 ]

ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดขยายสระน้ำสาธารณะ...   [ 14/10/2558 10:27:26 ]

การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า...(อบต.หนองแจง)   [ 7/10/2558 16:07:22 ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...   [ 7/10/2558 15:54:09 ]

ประกาศสอบราคา   [ 1/10/2558 16:21:31 ]

ประกาศสอบราคา   [ 1/10/2558 16:20:03 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด ขอรับงบโครงการจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะปีงบ 60 ...(อปท.) 01-ธค.-15
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 เงินอุดหนุนทั่วไปสาธารณสุข สนามกีฬา...(อปท.) 01-ธค.-15
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ...(อปท.) 01-ธค.-15
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 59 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ...(อปท.) 01-ธค.-15
ห้ามเข้า แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า...(อบต.หนองแจง) 01-ธค.-15
ห้ามเข้า การดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...(อบต.หนองแจง) 01-ธค.-15
ห้ามเข้า (สาธารณสุขอ.บึงฯ) ขอเชิญร่วมงาน มหกรรม 9 รักพ่อ รักสุขภาพ (อปท.) 01-ธค.-15
ห้ามเข้า แจ้งนำส่งเงินอุดหนุน...(อปท.) 01-ธค.-15
ห้ามเข้า รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ (นม) โรงเรียน ของ อปท. ภาคเรียนที่2/58 (อปท.) 30-พย.-15
ห้ามเข้า รายงานสถานการณ์และแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 58/59 (อปท.) 30-พย.-15
ห้ามเข้า การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบ 60 (อปท.) 30-พย.-15
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น...(อปท.) 30-พย.-15
ห้ามเข้า หารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุของ อปท. ปีงบ 59 (อปท.) 30-พย.-15
ห้ามเข้า ซักซ้อมการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งครูผดด. กรณีการเรียกใช้บัญชี...(อปท.) 30-พย.-15
ห้ามเข้า รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 10/2558 (อปท.) 30-พย.-15
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์การสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว (อปท.) 30-พย.-15
ห้ามเข้า การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง...(อปท.) 30-พย.-15
ห้ามเข้า การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค...(อบต.ศรีมงคล) 30-พย.-15
ห้ามเข้า แจ้งการจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน...(อปท.) 30-พย.-15
ห้ามเข้า แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูลเว็บไซด์ (อปท.) 30-พย.-15
ห้ามเข้า แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน (อปท.) 30-พย.-15
ห้ามเข้า การแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ...(อปท.) 27-พย.-15
ห้ามเข้า การดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะคสช. ...(อปท.) 27-พย.-15
ห้ามเข้า ปลัดอปท.ปฏิบัติหน้าที่นายกอปท. (เทศบาล) 27-พย.-15
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.สระแก้ว) 27-พย.-15
ห้ามเข้า (สาธารณสุขอ.บึงฯ) แจ้งแผนการตรวจสุขภาพครูผดด. 26-พย.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด ขอข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจัดเสี่ยง...(อปท.) 26-พย.-15
ห้ามเข้า ขอประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อปท.) 26-พย.-15
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 อาหารเสริม (นม) ...(อปท.) 26-พย.-15
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 เงินอุดหนุนศพด.ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 58) (อปท.) 26-พย.-15
ห้ามเข้า การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้าง ศพด. ของอปท.ปีงบ 59 (อบต.สระแก้ว,หนองแจง) 26-พย.-15
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.สระแก้ว) 26-พย.-15
ห้ามเข้า แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล(เทศบาล,อบต.ซับสมอทอด.ซับไม้แดง,วังพิกุล) 26-พย.-15
ห้ามเข้า รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีของ อปท. (อบต.ศรีมงคล) 26-พย.-15
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design