บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         15.69%
เฉย ๆ :         1.54%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 4 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม
ลีลาวดี หรือ ลั่นทม (Frangipani, Plumeria, Templetree) เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล Plumeria มีหลายชนิดด้วยกัน
อ่านต่อ..   
  กุหลาบ
กุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศเผยแพร่การสอบราคา   [ 27/8/2557 13:39:44 ]

ประกาศเผยแพร่การสอบราคา   [ 21/8/2557 14:08:45 ]

ประกาศเผยแพร่เอกสารสอบราคา   [ 6/8/2557 13:45:19 ]

ประกาศสอบราคา   [ 6/8/2557 13:38:32 ]

ประกาศสอบราคา   [ 6/8/2557 13:37:09 ]

ประกาศสอบราคา   [ 6/8/2557 13:35:46 ]

ประกาศสอบราคา   [ 4/8/2557 16:24:53 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) ขอเชิญประชุม (อปท.) 27-สค.-14
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) ขอเชิญประชุม (อปท.) 27-สค.-14
ห้ามเข้า แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลตามหนังสือสั่งการ (อปท.ทุกแห่ง) 27-สค.-14
ห้ามเข้า การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. งวดที่4/56 (อปท.) 27-สค.-14
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์ดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ...(อปท.) 27-สค.-14
ห้ามเข้า แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น...(อปท.) 27-สค.-14
ห้ามเข้า ขอให้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา (อปท.) 27-สค.-14
ห้ามเข้า การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการรับโอน...(อบต.ทุกแห่ง) 27-สค.-14
ห้ามเข้า ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา...(อปท.) 27-สค.-14
ห้ามเข้า แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา...(อบต.สระแก้ว) 26-สค.-14
ห้ามเข้า ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัย...(อบต.หนองแจง,บึงสามพัน) 26-สค.-14
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่ อปท.ประจำเดือนมิ.ย.57 (อปท.) 26-สค.-14
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม...(อปท.) 26-สค.-14
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม...(อปท.) 26-สค.-14
ห้ามเข้า ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. (อปท.) 26-สค.-14
ห้ามเข้า ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน...(อปท.) 26-สค.-14
ห้ามเข้า แจ้งส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอปท. (เทศบาล) 25-สค.-14
ห้ามเข้า (ปกครอง อ.บึงฯ) ขอความร่วมมือจัดข้าราชการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร..(อปท.) 22-สค.-14
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2557 (อบต.วังพิกุล) 21-สค.-14
ห้ามเข้า รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ครั้งที่5/57...(อปท. ยกเว้น อบต.ซมท.,ซมด.,วังพิกุล) 20-สค.-14
ห้ามเข้า การเตรียมการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558 (อปท.) 20-สค.-14
ห้ามเข้า การประชาสัมพันธ์คัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง 2558"...(อปท.) 20-สค.-14
ห้ามเข้า ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบ 57 ตัวชี้วัดที่ 1.3...(อปท.) 20-สค.-14
ห้ามเข้า การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด...(อปท.) 20-สค.-14
ห้ามเข้า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) 20-สค.-14
ห้ามเข้า เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดการพัฒนาสื่่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย...(อปท.) 20-สค.-14
ห้ามเข้า กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับเงินค่าจ้าง ฉ.3 (อปท.) 20-สค.-14
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์การสั่งเบิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (อปท.) 20-สค.-14
ห้ามเข้า ขยายระยะเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557(อบต.หนองแจง) 15-สค.-14
ห้ามเข้า การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ...(อปท.) 14-สค.-14
ห้ามเข้า เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี...(อบต.หนองแจง) 14-สค.-14
ห้ามเข้า หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติอบต. (อบต.) 14-สค.-14
ห้ามเข้า แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของ อปท. (อปท.) 14-สค.-14
ห้ามเข้า แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 (อปท.) 14-สค.-14
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design