บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         15.69%
เฉย ๆ :         1.54%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 9 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม
ลีลาวดี หรือ ลั่นทม (Frangipani, Plumeria, Templetree) เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล Plumeria มีหลายชนิดด้วยกัน
อ่านต่อ..   
  กุหลาบ
กุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม "สงกรานต์สีขาว" ในมิติวัฒนธรรม   [ 11/4/2557 11:27:35 ]

ประกาศสอบราคา   [ 19/2/2557 11:18:23 ]

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการอบต.ศรีมงคล   [ 17/2/2557 15:39:08 ]

ส่งประกาศบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.อบต.สระแก้ว   [ 11/2/2557 10:45:13 ]

ขอความอนุเคราะห์อำเภอแจ้ง อปท. ในการเข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัตตรฯ   [ 6/2/2557 10:16:44 ]

สำเนาประกาศสอบราคาและสำเนาเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ   [ 5/2/2557 14:17:52 ]

สำเนาประกาศสอบราคาและสำเนาเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ   [ 5/2/2557 14:14:38 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดุแลเด็กดีเด่น ปี 57(เทศบาล) 17-เมย.-14
ห้ามเข้า การประชุมคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทน อบต. ...(ทต.ซับสมอทอด,อบต.ซับสมอทอด,บึงสามพัน,กันจุ,หนองแจง) 17-เมย.-14
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (อปท.) 17-เมย.-14
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา...(อปท.) 11-เมย.-14
ห้ามเข้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดทำโครงการปลอดลูกน้ำยุงลาย...(อปท.) 11-เมย.-14
ห้ามเข้า (ปกครอง อ.บึงฯ) ขอเชิญประชุมการจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพร...(อปท.) 11-เมย.-14
ห้ามเข้า การประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรค(อปท.) 11-เมย.-14
ห้ามเข้า การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(อบต.หนองแจง) 11-เมย.-14
ห้ามเข้า แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและสัญญาณ internet (อปท.ทุกแห่ง) 10-เมย.-14
ห้ามเข้า แจ้งการจัดส่งหนังสือรายงานกิจการปี 56 (อปท.) 10-เมย.-14
ห้ามเข้า ส่งคำสั่งชี้แจงกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจง ขั้นตอน การใช้ระบบข้อมูลกลาง...(อปท.) 10-เมย.-14
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าต้นน้ำและป้องกันรักษาป่า (อปท.) 10-เมย.-14
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด(อบต.หนองแจง) 10-เมย.-14
ห้ามเข้า แจ้งกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจ้ง ขั้นตอน กรใช้งานข้อมูลกลาง (อปท.) 09-เมย.-14
ห้ามเข้า รายงานผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน...(ทต.ซับสมอทอด) 09-เมย.-14
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบภัยแล้ง ปี 57 (อปท.) 09-เมย.-14
ห้ามเข้า ขอความเห็นชอบแก้ไขมติ ก อบต.ครั้งที่ 1 กรณีแก้ไข.(อบต.หนองแจง,บึงสามพัน,ศรีมงคล,วังพิกุล,พญาวัง) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า ขอความเห็นชอบแก้ไขมติ ก อบต.ครั้งที่ 2 กรณีแก้ไขวันที่ผลดำรงตำแหน่งครู...(อบต.กันจุ,ซับไม้แดง) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร (อบต.หนองแจง,บึงสามพัน) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนตำบล (อบต.บึงสามพัน,พญาวัง,วังพิกุล,สระแก้ว,ซมท.,ซมด,กันจุ) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า ขอความเห็นชอบในการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (อบต.หนองแจง) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า ขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล... (อบต.พญาวัง,บึงสามพัน,ซมท) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล...(อปท.) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า มาตราการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อปท.) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. ปีงบ 2557 (อปท.) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครู...(อปท.) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า แจ้งการโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. (อปท.) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า การนำส่งเินรายได้ อปท. เดือน ก.พ. 57 (อปท.) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า การนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาการคัดเลือกกัลยาณมิตร...(อปท.) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า การึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 57...(อปท.) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี หลวงพ่อทบองค์ใหญ่ที่สุดในโลก...(อปท.) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือ อปท.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์...(อปท.) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด. อปท. ปีงบ 57...(อปท.) 08-เมย.-14
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด (ปกครอง อ.บึงฯ) โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของมหาดไทย...(อปท.) 08-เมย.-14
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design