[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อปท.)( 11/5/2558 15:06:17 )

       แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบ 58 (อบต.หนองแจง)( 11/5/2558 15:04:46 )

       การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 58 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า...(อบต.หนองแจง)( 11/5/2558 15:01:44 )

       การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 58 เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารเสริมนม อาหารหลางวัน...(อปท.)( 11/5/2558 14:55:16 )

       การโอนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ...(อปท.)( 11/5/2558 14:53:37 )

       คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (อปท.)( 11/5/2558 14:52:06 )

       แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปท.)( 11/5/2558 14:50:35 )

       การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรอง...(อปท.)( 11/5/2558 14:48:59 )

       ด่วนที่สุด การคัดเลือกครูผดด.ผดด.ดีเด่น ศพด.อปท. ปีงบ 58 (อบต.บึงสามพัน.)( 11/5/2558 11:01:13 )

       ข้อเสนอแนะในการตรวจราชการตามแผนการตรวจแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี...(อปท.)( 8/5/2558 9:37:09 )

       โครงการจัดเวลทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน (อปท.)( 8/5/2558 9:35:14 )

       "การรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล"( 7/5/2558 15:41:19 )

       "รายงานข้อมูลครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อปท.ยกเว้น อบต.ซับสมอทอด)"( 7/5/2558 15:39:54 )

       การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก...(อปท.)( 7/5/2558 11:42:41 )

       ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 58 (อปท.)( 7/5/2558 11:41:17 )


จำนวน : 3376 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 226 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design