[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       ขอทำความตกลงกับ ผวจ.กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง(อบต.สระแก้ว)( 11/8/2559 16:37:18 )

       ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปีงบ 60 (อปท.)( 11/8/2559 16:36:02 )

       ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบอปท. (อปท.)( 11/8/2559 16:31:49 )

       ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การร่างรัฐธรรมนูญ (อปท.)( 11/8/2559 16:30:35 )

       แนวทางปฏิบัติกรณีเอกชนผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับ อปท. (อปท.)( 11/8/2559 16:29:09 )

       ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของอปท. (อปท.)( 11/8/2559 16:27:49 )

       แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนเบี้ยยงัชีพผู้พิการ ปีงบ 59 (อปท.)( 11/8/2559 16:26:05 )

       ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 เพิ่มเติม(อบต.ศรีมงคล)( 11/8/2559 15:44:38 )

       ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค. 59 (อปท.)( 11/8/2559 11:47:00 )

       ด่วนที่สุด ตรวจโครงการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 59 ...(อบต.ซับสมอทอด)( 11/8/2559 9:41:56 )

       ด่วนที่สุด ตรวจโครงการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 59 ...(อบต.กันจุ)( 10/8/2559 16:01:57 )

       ด่วนที่สุด ตรวจโครงการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 59...(อบต.บึงสามพัน)( 10/8/2559 16:00:27 )

       ด่วนที่สุด โครงการปั้นโอ่งซีเมนต์เก็บกักน้ำฝน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของปอท. (อปท.)( 9/8/2559 15:18:14 )

       การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน...(อปท.)( 9/8/2559 14:27:50 )

       การกำกับการดำเนินการสอบแข่งขันของอปท. (อปท.)( 9/8/2559 14:12:08 )


จำนวน : 4850 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 324 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design