[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลของอปท. (อปท.)( 22/3/2559 10:55:57 )

       การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของ อปท. (อปท.)( 22/3/2559 10:54:23 )

       โครงการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับครูผดด. และ ผดด.สังกัดอปท. (อปท.ยกเว้นอบต.ซับสมอทอด)( 22/3/2559 10:53:05 )

       (ป้องกัน อ.บึงฯ) การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 59 (อปท.)( 22/3/2559 10:43:54 )

       โครงการฝึกอบรมสัมมนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น...(อปท.)( 21/3/2559 15:43:54 )

       (ปศุสัตว์ อ.บึงฯ) ประกาศกำหนดเขตท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อปท.)( 21/3/2559 14:42:19 )

       โครงการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับครูผดด. และ ผดด.สังกัดอปท. (อปท.ยกเว้นอบต.ซับสมอทอด)( 21/3/2559 14:40:45 )

       รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก...(อปท.)( 21/3/2559 10:02:59 )

       อนุญาตให้เข้าร่วมเป็นวิทยากร (อบต.หนองแจง)( 18/3/2559 15:34:57 )

       ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (อบต.กันจุ)( 18/3/2559 15:28:15 )

       การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. (อปท.)( 18/3/2559 14:36:01 )

       การดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี (อปท.)( 18/3/2559 14:34:00 )

       การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณปี 55 - 57 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อบต.หนองแจง)( 18/3/2559 14:30:43 )

       รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ อปท.ปี 59 (อปท.)( 18/3/2559 14:28:58 )

       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 59 (อปท.)( 18/3/2559 14:27:36 )


จำนวน : 4499 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 300 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design