[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       ตารางแสดงการได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จำแนกตามช่วงอายุ (อปท.ทุกแห่ง)( 3/9/2557 9:02:06 )

       ขอเชิญประชุม (อปท.)( 2/9/2557 11:54:53 )

       ขอเชิญประชุมแก้ไขปัญหาอุทกภัย(อบต.ซับสมอทอด)( 2/9/2557 11:44:55 )

       ขอเชิญประชุมแก้ไขปัญหาอุทกภัย(อบต.บึงสามพัน)( 2/9/2557 11:43:56 )

       การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อปท.)( 2/9/2557 11:12:18 )

       การสำรวจข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.(อปท.ทุกแห่ง)( 2/9/2557 10:47:16 )

       ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานให้บริการด้านการประหยัดพลังงาน...(อปท.)( 2/9/2557 9:43:18 )

       แจ้งผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อเดินทางเข้ารับการอบรม(อบต.พญาวัง)( 1/9/2557 13:59:10 )

       แจ้งกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนลงในโปรแกรม SIS (อบต.บึงสามพัน ,หนองแจง)( 1/9/2557 13:57:00 )

       (ฝ่ายความมั่นคง อ.บึงฯ) การรายงานสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (อปท.ทุกแห่ง)( 1/9/2557 13:54:30 )

       (ปกครองอ.บึงฯ) ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์...(อปท.)( 29/8/2557 15:33:14 )

       การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ... (อปท.)( 29/8/2557 9:09:33 )

       ด่วนที่สุด การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆที่ผลิตในประเทศ (อปท.)( 28/8/2557 10:16:58 )

       ด่วนที่สุด ผลการดำเนินการตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 104/2557 (อปท.)( 28/8/2557 10:14:53 )

       แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอปท. ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 104/2557 (อปท.)( 28/8/2557 10:11:37 )


จำนวน : 2591 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 173 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design