[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์...(อปท.)( 9/22/2015 3:57:03 PM )

       การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับควาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ...(อปท.)( 9/22/2015 3:55:29 PM )

       ด่วนที่สุด สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน (อปท.)( 9/22/2015 2:14:30 PM )

       ขอข้อมูลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...(อปท.)( 9/22/2015 11:08:11 AM )

       การกันเงินงบประมาณปี 58 ไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน...(อปท.)( 9/22/2015 10:20:44 AM )

       แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อปท.)( 9/22/2015 10:18:38 AM )

       แผนการตรวจสอบการเงินบัญชี และการคลังของ อปท. ปีงบ 59 (อปท.)( 9/22/2015 9:20:14 AM )

       ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคคลเพื่อบรรจุ...(อปท.)( 9/18/2015 4:08:08 PM )

       ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการ...รุ่นที่ 3 (อบต.กันจุ)( 9/18/2015 4:06:23 PM )

       การสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว (อปท.)( 9/18/2015 3:45:57 PM )

       (ปกครอง อ.บึงฯ) ด่วนที่สุด การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้านบาท (อปท.)( 9/18/2015 3:38:49 PM )

       ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการและเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก...(อปท.)( 9/18/2015 3:37:03 PM )

       ด่วนที่สุด รายงานการดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในคูคลอง (อปท.)( 9/18/2015 3:32:38 PM )

       ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา...(อปท.)( 9/18/2015 9:59:26 AM )

       ด่วนที่สุด การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปี...(อปท.)( 9/18/2015 9:39:45 AM )


จำนวน : 3865 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 258 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design