[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (อปท.)( 17/11/2559 16:25:50 )

       โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปีงบ 60 (อปท.)( 17/11/2559 16:23:48 )

       การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ...(อปท.)( 17/11/2559 16:22:01 )

       เร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลสถิติการคลังปีงบ 59 (อบต.กันจุ.ซับไม้แดง,วังพิกุล)( 17/11/2559 16:20:34 )

       อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.ศรีมงคล)( 17/11/2559 14:10:53 )

       การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไป...(อปท.)( 17/11/2559 11:36:35 )

       การสำรวจข้อมูลเืพ่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (LSEP) (อปท.)( 17/11/2559 11:33:31 )

       ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 59 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค.. (อบต.สระแก้ว)( 17/11/2559 9:04:24 )

       การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง... (อปท.)( 16/11/2559 16:51:56 )

       การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค... (อปท.)( 16/11/2559 16:50:12 )

       การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (อปท.)( 16/11/2559 16:48:25 )

       ข้อแนะนำในการปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชี่ยวชาญ (อปท.)( 16/11/2559 15:31:39 )

       การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อปท.)( 16/11/2559 15:29:53 )

       โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (อปท.)( 16/11/2559 15:24:02 )

       กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท....(อปท.)( 16/11/2559 15:22:18 )


จำนวน : 5198 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 347 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design