[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       รายงานจำนวนแหล่งท่องเที่ยวและรายได้จากการจำหน่ายสินค้า(อปท.ทุกแห่ง)( 10/3/2558 10:32:42 )

       การจัดเก็บข้อมูลแผนการดำเนินงานของ อปท.ในการนำขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้า(อปท.ทุกแห่ง)( 10/3/2558 9:47:16 )

       การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ... (อปท.)( 10/3/2558 9:40:30 )

       ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งครู อบต. ... (อปท.)( 10/3/2558 9:39:11 )

       แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ (อปท.)( 10/3/2558 9:37:38 )

       หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพืนที่พิเศษ...(อปท.)( 10/3/2558 9:36:19 )

       อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.พญาวัง)( 10/3/2558 9:33:10 )

       อนุญาตให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (อบต.วังพิกุล)( 9/3/2558 14:15:12 )

       แจ้งกำหนดการชี้แจ้งปรับปรุงแผนอัตรากำลัง...(ซมด.บึงสามพัน,วังพิกุล,ศรีมงคล,สระแก้ว)( 9/3/2558 11:24:06 )

       ด่วนที่สุด ประชุมขับเคลื่อนการดำเนิงานด้านการบำบัดรักษา...(อปท.)( 9/3/2558 10:53:37 )

       ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม (อปท.)( 9/3/2558 10:06:11 )

       การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง...(อปท.)( 6/3/2558 14:50:46 )

       การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโรงเรียนชีวพระมหาไถ่ พัทยา ชลบุรี (อปท.)( 6/3/2558 14:39:31 )

       ขอความร่วมมือปฏิบัติตามพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (อปท.)( 6/3/2558 14:37:41 )

       การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการ...(อปท.)( 6/3/2558 14:23:39 )


จำนวน : 3185 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 213 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design